3. O zázracích

Řekli jsme si, že zázraky jsou Bohem ustanovené nadpřirozené intervence zvenku, z království Stvořitele. Magie je manipulace člověka člověkem za pomoci přirozených nebo superpřirozených, nadnormálních sil, které pocházejí z království stvoření. Satan a jeho démoni, padlí andělé jsou také jenom stvořené bytosti. Zde jsou zásadní rozdíly:

1) Zázraky jsou ovládány Bohem; magie je ovládána člověkem.

2) Zázraky nejsou dostupné na příkaz; magie je dostupná na příkaz.

3) Zázraky jsou z nadpřirozené moci, která není z tohoto světa ani vesmíru; magie je z moci tohoto světa, je z přirozené mystické síly.

4) Zázraky jsou spojeny s dobrem; magie je spojena se zlem.

5) Zázraky jsou spojeny s pravdou; magie se lží.

6) Zázraky mohou přemoci zlo; magie nemůže přemoci dobro.

7) Zázraky utvrzují, že Ježíš je Bůh v těle; magie popírá, že Ježíš je Bůh v těle.

8) Zázračná proroctví jsou vždy pravdivá; magická proroctví nejsou vždy pravdivá.

9) Zázraky nejsou nikdy spojeny s okultními praktikami; magie je často spojena s okultními praktikami.

Jedno z klíčových rozlišení mezi zázraky a magií je použití okultních prostředků. Tyto praktiky vyžadují vyvolávání mocí z duchovní říše. V mnohých případech se omezují skutečně jen na vyvolávání duchů, v každém, i tom nejnevinnějším případě je zde zúčastněna démonická moc, ne Boží. Podívejme se, jak se na takovéto úkony dívá Bible.

Nejprve se podívejme na velice běžné praxe jako je

l. Čarodějnictví (Deut. 18:10)

2. Hádačství (Deut. 18:10)

3. Věštění (Deut. 18:10)

Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj (Deuteronomium 18:10)

V podstatě všechna přírodní náboženství tonou v těchto přestupcích. Před nedávnem jsme navštívili Cejlon. Na procházení žhavým uhlím se všichni z naší výpravy těšili nejvíce. Kolik hadačů, věštců, jasnovidců, mrakopravců, hvězdopravců a čarodějů funguje v naší zemičce a po celém světě. Pohanství není nic mrtvého. Pohanství je plnokrevně při síle.

Další běžná magická praxe je:

4. Rozmluva s duchy (Deut. 18:11)

5. Duchovní media (Deut. 18:11)

...ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. (Deuteronomium 18:11)

Vyvolávání duchů, zhypnotizovaná media, to vše Bůh nenávidí. Jestli si myslíme, že jsou tohle všechno jen nesmyslné hrátky, tak mi dovolte, abych vás biblicky ujistil, že náš národ, a každý jiný, který duchaří, bude nést následky. Jak to vypadá v Rusku nebo v Indii, nemusíme ani moc rozebírat.

Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. (Deuteronomium 18:12)

Pojďme však dál a podívejme se na snad nejrozšířenější magii v naší zemi, a tou je

6. Astrologie (Deut. 4:19; Isa. 47:13-15)

...abys nepovznášel své zraky k nebesům, a když bys viděl slunce, měsíc a hvězdy, všechen nebeský zástup, nedal se svést a neklaněl se jim a nesloužil tomu, co dal Hospodin, tvůj Bůh, jako podíl všem národům pod celým nebem. (Deuteronomium 4:19)

Celý nebeský zástup hvězd a planet, jejich moc a poloha jsou bozi milionů jen v naší malé zemičce. To není zázrak, že něco z předpovědí je pravdivé. Vždyť se Satan převléká do světla a démoni do hávu spravedlnosti, jak jsme se z Bible dozvěděli. Je to magie, že předpovědi více než méně souhlasí. Proti astrologii jsou také tyto verše:

Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět. Tak dopadnou ti, jimiž se zaměstnáváš, s nimiž obchoduješ už od svého mládí. Každý z nich na svých cestách zbloudí, nespatří tě nikdo. (Izajáš 47:13-15)

Astrologická magie, ať provozovaná, nebo přijímaná vede jenom do pekla, z jehož plamene není úniku. Tak to říká jasně Izajáš. Buď je Bible pravda, anebo nejkolosálnější desinformační pamflet, kterému se nevyrovná ani učebnice vědeckého komunismu. Jiné hodnocení není.

Další magií, které podléhají všichni pohané a veliká část křesťanstva, je

7. Bludaření (falešné učení) ( 1 Tim. 4:1; 1 John 4:1-2)

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, (1. Timoteovi 4:1)

Bible nám také dá odpověď, který blud vnuknutý démony je nejnebezpečnější a nejrozšířenější, protože anuluje spásu lidstva skrze zástupnou smrt na kříži samotného Boha, Pána Krista.

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.(1. Janův 4:1-3)

Popření zástupné smrti Ježíše Krista jako jediné cesty ke spáse k Bohu Otci, to je ten antikristův duch. To není zázrak, to je magie toho zlého. Tak to říká Bible. Kolik lidí na světě věří v jinou cestu, nebo v jiné cesty k Bohu než skrze Kristův kříž? Obávám se, že miliardy, protože od člověka k Bohu vede téměř tolik cest, kolik je lidí, a všechny jsou si rovny v tom, že Boha minou. Od Boha k lidem však vede jenom jedna cesta, a ta člověka nemine. Jsou miliony lidských náboženství, ale jenom jeden Kristus. A jinde

Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.(1. Janův 2:22)

Další magický trik vládce tohoto světa, který čerpá sílu pouze z říše tohoto vesmíru, je

8. Nemravnost (Efez. 2:1-3)

I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. (Efezským 2:1-3)

Všimněme si, že každý člověk do posledního, ať je topičem, nebo presidentem, kopáčem nebo králem, nuzákem nebo Rockefellerem, všichni do posledního včetně mne a vás, posluchači, posloucháme vládce nadzemských mocí, Satana, až do té chvíle, kdy se uschováme v Kristu jako Noe v arše. Všichni v sobě nosíme ducha antikrista, pokud nejsme v Kristu. Proto propadáme lži, dychtění, nenávisti, vraždám, smilstvu a jiným úchylnostem. A to je nemravnost.

Další praktika přímo z démonické kuchyně, je

9. Sebezbožštění (Gen. 3:5; Isa. 14:13)

Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." (Genesis 3:5)

Zde je řeč o stromu poznání dobrého a zlého. Adam s Evou pojedli, protože chtěli být jako Bůh. Člověk měl touhu po bohorovnosti, a ta se mu vyplnila. Humanismus je filosofie, v které se stal člověk středobodem všeho - člověk, to zní hrdě. Člověk čerpá ze sebe skrytý potenciál, především ten, že chce sebespasit. Sebespása a sebespravedlnost je možná jen tehdy, když se odstraní vnější objektivní Spasitel Ježíš Kristus a nahradí se subjektivními lidskými náboženstvími. A to je to, co se po světě děje v masovém měřítku. Satan dobře věděl, proč svedl člověka na notu bohorovnosti. Měl svoje zkušenosti:

A v srdci sis říkal (Lucifere): "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. (Izajáš 14:13)

Proto Lucifer zdegeneroval v Satana. Chtěl se vyvýšit nad Boha, a padl. V ateismu nezbývá božství pro nikoho jiného než pro člověka. Proto je tak zeměkoule zdevastovaná.

Pokračujme však v našem kratičkém přehledu, kolik magie se kolem nás dnes a denně přehání, přestože vypadá úplně nevinně a normálně. Dalším magickým kouzlem, které nás obklopuje a nemá se zázrakem nic společného, je prachobyčejné lhaní. Takže

10. Lhaní (John 8:44)

Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. (Jan 8:44)

Ani se mi to nechce moc rozvádět. Pravda, Ježíš zde mluví k farizejům, ale v širších souvislostech to platí o každém, kdo lže. A lžeme všichni do posledního. Teď už víme v duchu koho lžeme. V koho duchu běží všeobecná světová politika. Úplně mi vyráží dech verše jako jsou následující:

Pak ho (Ježíše Krista) ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat." (Lukáš 4:5-7)

Ďábel zde říká, že moc všech zemí světa je v jeho, v Ďáblových rukou. Chtěl ji dát Ježíši Kristu, když se mu bude Ježíš Kristus klanět. Jinými slovy, aby se Ďábel stal bohem a Bůh, Ježíš Kristus, jen správcem země. Ježíš Ďáblovo dočasné vlastnictví země vůbec nepopřel, naopak způsob vymanění z Ďáblovy moci vyslovil nadmíru zřetelně: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat." Vše, co si musíme zapamatovat, je, že mimo Krista jsme všichni poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.

Pokračujme, ať vše stihneme. Další nezázračná magie je

11. Modlářství (1 Kor. 10:19-20)

Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. (1. Korintským 10:19-20)

Nemysleme si, že zde Pavel mluví k nějakým pohanům kteří žili před tisíciletími, a že moderní člověk je imunní vůči takovým nesmyslům, jako je obětování němým modlám. Zajeďte si do Indie a uvidíte, před jaké bubáky se pokládají oběti. Cožpak my nemáme modly a modličky? Už jste někdy drželi palce? Už vám přeběhla černá kočka přes cestu? Nedávno jsem byl svědkem, jak jedna inteligentní paní objala kmen stromu a modlila se - stromečku krásný, dej mi svoji sílu... po takové zkušenosti se musím štípnout, abych opravdu procitl a uvědomil si, že je rok skoro 2000. Zbožňovat, klanět se? Jistě! Ale k Bohu, který stojí mimo toto stvoření a není jeho součástí.

...vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli, on budiž veleben na věky! Amen. (Římanům 1:25)

Do tvorstva patří stejně člověk jako strom. Zbožňování člověka, stromu, čehokoliv ze stvoření je oběť démonům. Zní to tvrdě, středověce, a úzkoprse, ale abychom se tohoto obvinění mohli zbavit, tak bychom se museli zbavit Bible. Kdo má tu odvahu? Voltaire předpověděl konec Bible, a dnes sídlí v jeho domě biblická společnost.

Poslední z naší řady magie a jak působí ve světských a náboženských kruzích je

12. Zákonictví a sebepopření (Kol. 2:16-23; 1 Tim. 4:1-3)

Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování. Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem. Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat: neber to do rukou, nejez, nedotýkej se jako byste stále ještě byli v moci světa? Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí. Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní. (Koloským 2:16-23)

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. (1. Timoteovi 4:1-3)

Toto všechno se v církvích děje vrchovatě. Sebespravedlnost skrze sebepopření je démonické koření.