4. O zázracích

Posledně jsme se zabývali porovnáváním podstaty zázraků a magie. Zázraky jsou, jak již víme, Bohem ustanovené nadpřirozené intervence zvenku z království Stvořitele. Magie je manipulace člověka člověkem za pomoci přirozených nebo superpřirozených, nadnormálních sil, které pocházejí z království stvoření. Satan, jeho démoni - padlí andělé, kdo za magií stojí, jsou také jenom stvořené bytosti.

Dnes pojďme dále. Mnozí, kdo dnes provozují a vyučují panteistické "zázraky", sami přiznávají, že používají okultních pseudověd. Toto přiznání samo o sobě dosvědčuje, že zdroj těchto proroků je démonického původu. Všichni víme, že předpovědi jakýchkoliv věštců, ať používají jakékoliv médium k věštění, nejsou stoprocentní, i když mohou být z nadpoloviční většiny pravdivá, někdy i z 90 procent. I kdyby věštci měli pravdu z 99 procent, tak Bible nedovoluje sebemenší odchylku od 100-procentní dokonalé pravdivosti. Jakákoliv chyba, i ta sebezanedbatelnější, je důkaz, že věštba nebo proroctví nepochází z Boha, ale z podsvětí. Podívejme se, jak se k této otázce nesmlouvavě staví Boží Slovo:

Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře." V srdci si asi říkáš: "Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?" Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.(Deuteronomium 18:20-22)

Všimněme si, že ať se prorokuje v jakémkoliv jménu, ve jménu pravého Boha, nebo ve jménu kteréhokoliv vyfantazírovaného boha, nebo ve jménu čehokoliv jiného, a předpověď není stoprocentně pravdivá, potom nebyla z Boha. Za zaznamenání také stojí, že pravý biblický Bůh, když se rozhodne, mluví skrze své vybrané, kterým výslovně přikáže, co mají říci. Kdyby dnes platil starozákonní zákon, totiž usmrcení lživých proroků ukamenováním, teklo by hodně, přehodně krve v redakcích všemožných masmédií, v ordinacích šarlatánů, a také v mnoha církvích.

V nepříjemném musím samozřejmě začít sám sebou. Napsal jsem knihu o tom, co se stane se světem v budoucnosti. Mnohokrát jsem přednášel na biblická proroctví a na druhý příchod Pána Ježíše Krista. V rozhlase hlásám téměř deset let. Zasluhuji také ukamenování, jestliže se mýlím? Musíme si ujasnit jednu věc. Učitelé nebo interpreti písma, alespoň ta většina, mezi kterou se počítám, netvrdí, že k nim výslovně promluvil Bůh a přikázal jim, aby sdělili nějakou novou pravdu všem nebo některým lidem. Proroci naopak prorokují něco, co bylo výhradně zjeveno právě jen jim, a ne jiným. Mně nebylo zjeveno nic víc, než to, co bylo jednou provždy a stále je zjeveno v Bibli každému člověku této planety.

Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. (List Judův 1:3)

Mohu se mýlit ve výkladu Písma, ke kterému má téměř každý přístup? Samozřejmě, už jsem se tolikrát mýlil! Ale od toho jste tu vy, abychom se všichni vzájemně drželi v mantinelech, které ustanovil svým v Kristu Duch svatý. Proto jsem mu vděčný za všechny denominace a jednotlivé křesťany, které v nich v Kristu máme. Kdybychom měli jenom jednu denominaci, vzápětí by se proměnila v totalitu lidských dogmat. Jsme hříšníci, a milovat našeho Spasitele Ježíše Krista je pro nás nepřirozené. Proto propadáme našim denominačním Pavlům, Petrům nebo Appolům. V této rozmanitosti si Pavlovci, Petrovci a Apollovci navzájem připomenou, že nejsou pokřtěni ani v Petra, ani v Pavla, ani v Apolla, ale že jsou pokřtěni v Krista. Kdyby byli na světě jenom a pouze, dejme tomu Danielovci, velmi brzy by propadli fata morgáně, že danielismus je to, co je zachraňuje - a spása milostí, skrze Krista, by byla mrtvá.

Tento odklon od tématu byl nutný, abych vysvětlil, že výklad Bible nepatří do speciální prorocké kategorie, která samozřejmě biblicky existovala a bude existovat. Moje nedokonalé výklady si každý může ověřit v Bibli sám. Rozhodně netvrdím, že jsem dostal zvláštní vnuknutí, které bylo svěřeno výlučně mně. Osvícení Duchem svatým má každý křesťan v Kristu. Tak mně prosím nekamenujte, nejsem prorokem, jenom přednáším.

Jak je to však s proroky? Pavel byl prorok, Daniel byl prorok, a mnoho dalších. Ti mluvili ve Jménu, tedy místo Boha. Jestliže mluvili místo Boha, potom jim to, co prorokovali, musel odhalit pouze Bůh. A kdyby se Pavel nebo Daniel mýlili jen v půl procentu svých předpovědí, jistě, starozákonně, by mohli být ukamenováni. Když Ježíš prohlásil, že On a Otec jsou jedno, Židé se hned chopili kamenů. Nepravý prorok ve starozákonní době vždy musel zemřít. O věštcích to platívalo také:

Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně." (Leviticus 20:27)

Ani nedomýšlím tu krvavou pohromu, kdyby takové zákony platili dnes zde doma v Českých zemích! Věštci mají často pravdu. Zde je jeden příklad:

Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: "Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse."(Skutky 16:16-17)

Říkala tato věštkyně pravdu? Jistě! Pavel byl zvěstovatel spásy a služebník nejvyššího Boha. Problém ale vězel v tom, že předpovídala svým pánům, jak investovat. Věřte nevěřte, není tomu tak dávno, co mi poštou z Ameriky přišla přihláška na předplacení měsíčníku, v kterém nějaká věštkyně radí, jak investovat. Samozřejmě jsem to hodil do koše, časy se totiž nezměnily ani po dvou tisíci letech. Zdokonalily se jen v tom, že dnes může věštec využít počítačovou technologii, což má v konci konců ještě zhoubnější následky, protože je do tohoto ďábelského úkladu vsáto mnohem více obětí než před 2000 léty.

Nejen, že věštkyně měla pravdu ohledně Pavla a Silase, ale měla docela pravdu i v investičních radách a poradách, protože přinášela svým pánům značné zisky.

Přesto, že dělala Pavlovi a Silasovi značnou a pravdivou reklamu, Pavel nakonec zasáhl, protože dobře věděl, odkud vítr vane:

A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: "Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel: "A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. (Skutky 16:18-19)

A bylo po proroctví, protože nebylo z Boha. Dnes se tato věštecká scéna odehrává v různých barvách a odstínech nesčetněkrát a denně nejen v pohanském světě, ale i v církvích. Vím o obchodních investičních proroctvích v křesťanské církvi, také jsem byl osobně zaskočen, a bylo mi prorokováno ve jménu Hospodina. Po celou dobu proroctví jsem se k Bohu modlil, ať je shovívavý ke křesťanské dětinskosti nebo nedospělosti této rádobyprorokyně. Co mne nadmíru znepokojuje, je, že tato proroctví v církvích jsou speciální zjevení, a snad ve všech případech prorokující tvrdí, že zjevení, které mají, je od Boha, nebo Ježíše Krista. Výslovně tedy prorokují ve jménu Hospodina. Vždy tvrdí, že zjevení i moc není jejich, ale Kristova. Jejich proroctví se však vždy nevyplní. Naopak, někdy způsobují společenskou a finanční škodu. Jedno nevyplněné proroctví dokazuje, že není z Boha. V lepším případě je jenom z člověka, v horším případě z ďábla a jeho démonů. To jsme si už biblicky před chvílí ukázali. Ve starozákonní době by to znamenalo smrt. Zde je biblický důkaz, že nepravé proroctví v církvích se vždy provozovalo, provozuje, a bude provozovat:

Ne každý, kdo mi říká ,Pane, Pane`, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den : ,Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?` A tehdy jim prohlásím: ,Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.` (Matouš 7:21-23)

Třikrát se zde vyskytuje sousloví "ve tvém jménu". Víte, až se mi zdá, a mrazí mne, že je lepší při nejistém proroctví Kristovo jméno ani nevyslovovat, alespoň má prorokující jistotu, že do této výše popsané kategorie nebude patřit. Povězte mi, zahrnuje Kristus v tomto svém výroku to nesčetné množství církevních proroků, kteří dnes a denně prorokují v jeho jménu a potom se stane i úplný opak? Posuďte to sami. Srovnejte si to s Písmem a se svědomím. Jestliže někdo v církvi vysloví nepravdivé proroctví v jeho jménu, pak na něj musí platit, znovu cituji:

"Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?" Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.(Deuteronomium 18:20-22)

Jestli tento verš neplatí, potom jazyk nemá žádnou hodnotu a plácejme slova jen tak, aby řeč nestála. Mějme také na paměti, že jen jedno nevyplněné proroctví zneplatní tisíc vyplněných - a ten člověk potom není Boží prorok. Jeden prasklý článek přetrhne celý řetěz.

Jistě, kouzel je ve světě nepřeberně, ale většina okultistů nebo oportunistů netvrdí, že jejich divy koná biblický Bůh.

Nejčastěji v kouzlech ze světa nejsou zamícháni ani démoni, ale jen pouhá lež a lidská důvěřivost, až naivita. Vynikající ilusionisté, ti co předvádí dokonalé kouzelnické triky vědí, že veřejnost mnohem více lační po nadnormálních silách než po dokonalých inteligentních zábavných tricích. Triku veřejnost někdy říká podfuk. Proto někteří nedocenění trikoví baviči na svůj trik namontují další trik, kterým přesvědčí veřejnost, že to, co vidí, není trik, ale nadnormální úkaz. Totiž jedna z největších tužeb člověka v tomto padlém hříšném těle je, aby byl neustále a spojitě klamán. Hříšný člověk vyžaduje lež. Proč politici na celém světě lžou? Protože dobře vědí, kdyby řekli pravdu, tak by nikdy nebyli zvoleni. Proč svět věří v evoluci, ta vymaže pravdu, totiž Boha, jenž je velice nepříjemný, protože vidí do nejzazšího ohbí našich myšlenek a tužeb. A ze stejného důvodu vynikající iluzionisté k vůli popularitě a penězům využijí této naší vlastnosti, a na své vskutku elegantní triky namontují nadpřirozeno. Ve Spojených státech jeden křesťanský iluzionista, tedy bavič kouzelník, měl televizní pořad, v kterém odhaloval tyto kvazi parapsychologické jevy normálními triky. Nikdy se na konci pořadu nezapomněl zmínit o spasení které máme v Ježíši Kristu. U nás si vzpomínáme na iluzionistu, který v televizi napodobil slavné filipínské bezskalpelové kvazioperace.

Americký iluzionista Danny Korem napsal dokonce knihu, která odhaluje tyto rádoby "nadnormální triky". Tento profesionál řekl. Za jistých okolností každý může být oklamán natolik, aby věřil, že byl svědkem něčeho, co se vůbec nestalo.

Tento autor ve své knize "Testování psychického a nadpřirozeného" odhaluje jednoho z nejznámějších psychotrniků své doby - Jamese Hydrickse. Danny Korem jej dokonce přemluvil, aby své přiznání doznal před kamerou. Měl jsem tu čest tento videozáznam vidět. Hydricks přiznal, že všechny jeho triky jsou iluze, žádné parapsychologické nadpřirozené jevy.

Hydricks byl známý tím, že pohyboval prý psychokinetickou energií papírkem, který byl přiklopen převráceným akváriem. Mohl také obracet listy knih, aniž by se jich dotkl. Danny Korem nalezl nepatrnou škvíru na jednom konci akvária, a začal neúnavný trénink v ovládání dechu. Po měsících tréninku byl Korem schopen pohnout papírkem pod akváriem silou svého dechu, žádnou parapsychózu k tomu nepotřeboval. Hydricks se musel přiznat. Hydricks strávil rok a půl na samotce ve vězení. Tam přemýšlel a přemýšlel co bude dělat, a potom si vycvičil tento nepatrný dech, který nikdo nepostřehl. Výcvik mu trval plných osmnáct měsíců. Další triky mu trvaly léta, než mohl dechem pohybovat listy knih. Hydricks byl vynikající znalec lidské touhy po senzaci. Když trénoval tento trik, tak vždy před dalším dechem pronesl zaklínací formulku. Abraka dabra je pro malé děti, a i ty by se pochechtávaly. Víte jakou? "Otče, ve jménu Ježíše Krista, ať se tento papírek pohne..." Hydrics by nikdy takový nesmysl neříkal, kdyby si nebyl jist, že zabere u obecenstva, které sice může říkat Kristu Pane, Pane, ale On, Ježíš, je nezná. Obecenstvo, které zná Krista a jen minimálně Bibli, dobře ví, že Bůh se nikdy žádné show zúčastňovat nebude, obzvláště ne pro pobavení obecenstva.

Dalším trikovým kouzelníkem byl slavný izraelský parapsycholog Uri Geller, který bezdotykově ohýbal kovové předměty, byl jasnovidcem a telepatistou. Žádné parapsychologické síly s ním nespolupracovaly, jen dychtivé obecenstvo. Danny Korem napsal, že Gellerovy triky byly jen průměrné. Co jim dodalo na senzaci, bylo jen tajemné nadpřirozeno.

Když bavič, kouzelník, iluzionista, předvádí zdánlivě nevysvětlitelné triky, je to umělec, který si zaslouží náš potlesk. Když ale tentýž iluzionista povýší své triky do nadpřirozena, je to umný lhář. Vypískat bychom však měli sami sebe, protože on jenom sytí naší dychtivost po nadpřirozenu, které odmítáme hledat v Ježíši Kristu. Proto jsme zranitelní a schopni věřit estrádám.