Ohavnost Vánoc (1)

Povězme si o pravém důvodu Vánoc, proč Ježíš Kristus přišel v těle na tento svět. Abychom pochopili krásu narození Spasitele, musíme dokonale pochopit ohavnost Vánoc. Nechci být negativní, chci, abychom pochopili, že vánoční radost nevězí v koledách, písních o "Bílých Vánocích" nebo "Už se všichni těšíme na Ježíška", nevězí ani v dárcích, ani ve třpytkách a svíčkách na stromečku, ani ve vánočních pohlednicích, ani ve zvycích, ani v cukroví, ani štědrovečerní večeři, ani v příbuzných, s kterými se na Vánoce scházíme, ani v celém tom vysněném světě fantazie a pohody. Ano, tohle je jedna strana Vánoc a ujišťuji vás, že na ní není nic špatného a každým rokem se sám oddávám všem zvyklostem a vánočním radostem.

Na Vánoce se však můžeme podívat z té ošklivé strany. Představme si tmavou a studenou noc v Palestině, kde mladá žena bez domova v nouzi porodí děťátko v těch nejnezdravějších podmínkách, ve chlévě, odpusťte, téměř u hnoje. Kdo by z nás položil své novorozeně do jeslí k dobytku? Jesle odhalují studenost Vánoc, ne zahřátou pohodu jesliček a plenčiček. Cožpak je něco poklidného na útěku mladé matky před Herodem, a na vyvraždění všech chlapců do dvou let? Vánoce - narození Ježíše Krista, nebyla žádná povznesená pohoda.

Za Vánocemi však vězí nesrovnatelně více, než jsme si právě řekli. Za vánoční krásou stojí ošklivost Vánoc. Porozumět kráse, znamená uvědomit si protiklad. Za existencí Vánoc vězí to nejošklivější, to, co zruinovalo celý vesmír a stvoření, t.j. HŘÍCH. Tentýž verš, který poprvé v Novém zákoně hovoří o narození Ježíše Krista, obsahuje nejhlubší podstatu Vánoc:

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Mt 1:21

Vánoce, Ježíšovo narození, nás zbavuje, vysvobozuje z hříchu:

Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal. 1. Jan 3:5

Vánoce je narození zachránce tonoucích v bahně hříchu:

Otec poslal Syna, aby byl spasitelem světa. 1. Jan 4:14

Vánoce, Ježíšovo narození je pravda:

Věrohodné je to slovo ... Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvém místě. 1. Tm 1:15

Bez hříchu by Vánoce neměly smysl. Jádro Vánoc je, že Ježíš Kristus se narodil, aby zachránil hříšníky! Ježíš Kristus se zjevil v těle, aby zbavil svět hříchu. Skutečná krása Vánoc je v porozumění, co narození Ježíše Krista léčí. Vánoce odhalují moc hříchu, a moc Ježíše Krista jej porazit. Hřích způsobuje války, smrt, nemoci, strach, slzy, nehody, přírodní katastrofy, národní pohromy ... prostě všechny hrůzy. Hřích přetíná vztah mezi člověkem a člověkem, mezi člověkem a stvořením a co je nejtragičtější, mezi člověkem a Bohem. Hřích zdeformoval krásu a člověk je více zaměstnám zahlazováním hříchu než jeho léčbou. Člověk se snaží víc hřích omlouvat než jej prozkoumat. A právě nyní, kolem Vánoc, když se člověk obzvláště činí zahladit a zastřít svůj hřích oponou vánoční nádhery, pojďme a na chvíli ji strhněme, abychom obnažili hřích - ošklivou příčinu Vánoc!

Bez hříchu by nebyly Vánoce! Hřích a Vánoce jdou ruku v ruce. Nemůžeme se schovat pod deštník fantazie a malovaných pohlednic. Hřích musí být postaven na viditelné místo! Hřích způsobuje chaos. Každý, kdo zemřel, zemřel na následky hříchu.

Mzdou hříchu je smrt. (Římanům 6:23)

Každý člověk zemře, proto je každý z nás ovlivněn hříchem. Ale Ježíš Kristus se narodil, aby nás spasil a zachránil. Když Leonardo DaVinci tvořil své mistrovské dílo "Poslední večeře Páně", hledal, kdo by mu posloužil za model Ježíše Krista. Po dlouhém hledání objevil mladého muže v pěveckém sboru jednoho římského kostela. Jeho jméno bylo Pietro Banadelli. Léta plynula a obraz zůstával nedokončený. Leonardo nemohl najít vhodnou tvář, která by mu posloužila vzorem pro Jidáše Iškariotského. Potřeboval někoho, jehož tvář by byla zhyzděna hříchem. Konečně objevil žebráka na římské ulici, jehož znetvořený obličej Leonarda vyděsil. Leonardo jej najal a když jej propouštěl, zeptal se ho na jméno. Jsem Pietro Banadelli, odpověděl žebrák. Stál jsem vám také jako model Ježíši Kristu... Hřích vykonal své dílo i na krásném mladém obličeji. Hřích je hnací síla degenerace, kterou všichni procházíme. Hřích způsobuje nemoc, smrt a peklo. Hřích stojí za každým rozvráceným manželstvím, každou hádkou, přetrhaným přátelstvím, každou zlou myšlenkou, každým špatným činem, každým špatným slovem. A obráceně, za každou šlechetnou myšlenkou, která nepřišla na mysl, za každým neudělaným dobrým činem, za každým nevysloveným dobrým slovem. Na Vánocích můžeme oslavovat jen jejich okrajové prvky. Musíme se podívat na jádro Vánoc a pochopit, že Vánoce jsou podmíněny, existují a stojí na ošklivosti hříchu. Hřích zrežíroval ošklivou scénu, která je důvodem, proč přišel Ježíš a proč máme Vánoce.

Zodpovězme si 4 základní otázky, které se týkají hříchu.

1. Co je to hřích? a 2. Jaké má hřích vlastnosti?

3. Koho hřích ovlivňuje? a 4. Jaké jsou důsledky hříchu?

1. Co je to hřích? Hřích je vzdor Boží spravedlnosti, hřích je znásilnění Boží milosti, hřích je opovržení Boží láskou! Hřích je přestoupení Božího zákona, je to bezzákonnost.

Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. (1. Jan 3:4)

Lidé žijí, jako by Bůh nedal pravidla, prostě tak, jak sami chtějí, podle životního kréda: "Když ti něco dělá dobře, tak to dělej." Ale Bůh vepsal svůj zákon do našich srdcí, jak píše Pavel Římanům, a dal nám zákon i v zapsané formě, v Bibli:

Zákon je ... sám v sobě svatý a přikázání svaté spravedlivé a dobré. (Římanům 7:12)

Člověk nemá sebemenší důvod porušovat Boží zákon, jenž je svatý, spravedlivý a dobrý. Nic v něm není nečistého, ani nečestného, ale člověk chce činit co sám uzná za vhodné, chce být sám sobě Bohem a tak popírá Boha. Celý Boží zákon je pro ochranu lidstva; žehná, přináší štěstí a znalost spasení. Ale člověk je hlupák, přeskakuje jako splašený kůň ohradu zelené louky, aby přistál v blátě, z kterého se nemůže vyprostit.

2. Druhá základní otázka je: Jaké má hřích vlastnosti? Hřích je to, co je rez kovu, jizva krásné tváři, skvrna šatům, termiti dřevu, jed jídlu, housenka listu, nenávist lásce, červi mouce... Hřích zčervená duši vinou a zčerná zlem. Hřích není jen porucha nebo přestupek Božího zákona.

První vlastností hříchu je jeho špinavost. Hřích špiní, poskvrňuje a zneucťuje. V Izajášovi Bůh přirovnává hřích k hnusu krvotoků. V Zacharjášovi Bůh přirovnává hřích ke špinavému šatstvu, a v Ezechielovi Bůh říká:

... a zhnusíte se sami sobě pro všechny zlé činy, jichž jste se dopustili.

Nejen Bůh je zhnusen hříchem, ale i hříšník je zhnusen sám sebou. Hřích špiní všechno, čeho se dotýká a v tomto vesmíru se dotýká všeho! Podle Bible hřích je jed, hříšníci hadi; hřích je záhrobní puch, hříšníci hnilobná těla; Hřích jsou zvratky, hříšníci psi, kteří se k nim vrací; Hřích je bahno, hříšníci vepři. Takhle popisuje hřích a hříšníky Bůh. Hřích je odporování Bohu, jak stojí v 3. Mojžíšově knize. Hřích mučí Ježíše na kříži. Hřích Ježíše zbičoval, hřích jej tloukl pěstí a bičem, hřích mu plival do tváře, hřích mu zprorážel ruce hřeby, hřích mu vrazil kopí do boku... Hřích se chvástá skrze

Ty úlisné rty, jazyk, co se velikášsky chvástá ... náš jazyk převahu nám zaručuje, máme přece ústa. Kdo je naším pánem? Žalm 12:5

Člověk nechce mít nad sebou pána. Člověk chce být sám pánem.

Chceme mít volnost, k tobě už nikdy nepůjdeme. Jr 2:31

Hřích sesazuje Boha z trůnu, jak píše opět Jeremjáš.

Určitě však splníme všechno, co vyšlo z našich úst, že budeme pálit kadidlo královně nebes.

Hřích člověku namlouvá, že člověk je bohem. Hřích touží zbavit Boha Božství. Jak vidíme, hřích je špína. Lituji, že hovořím o ošklivosti Vánoc, totiž o hříchu! Jenom pochopení hříchu nás dovede ke kráse Vánoc, že se narodil Kristus Pán, který přišel na svět jenom a jenom proto, aby smyl ošklivý hřích, v kterém se všichni topíme. Vánoce připomínají nejošklivější a nejradostnější historickou událost. Pád prvního člověka Adama a narození druhého člověka, Spasitele, Ježíše Krista. Příště si zodpovíme třetí otázku - "Koho hřích ovlivňuje?! a čtvrtou - "Jaké jsou důsledky hříchu?