2. Klonování a Desatero

B. Klonování a Desatero.

Boží slovo musí být tím jediným standardem, podle kterého křesťané určují všechny etické zřetele. Buď člověk přijme Boží zákon, nebo si vytvoří svůj zákon. Jiná možnost není. Křesťan tedy nemůže zůstat v otázce klonování neutrální, protože Boží zákon nemlčí.

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Desatero stále platí.

Ti, kteří opouštějí Zákon, vychvalují svévolníka, ale ti, kteří jej zachovávají, se jim stavějí na odpor. (Přísloví 28:4)

Z toho všeho vyplývá, že i když posuzujeme vysoce technické a vědecké otázky, tak se nemůžeme spoléhat sami na sebe, na lidskou etiku, nýbrž se musíme spoléhat jenom na Boží slovo, které mimo jiné říká:

Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, (tj. bohabojně) unikne zlému. (Přísloví 28:26)

Proto se musíme spoléhat jen na Boží slovo a Jeho zákon, jestliže máme posoudit otázku klonování.

1. Klonování a šesté přikázání.

Zákon je zahrnut v Desateru přikázání. Přikázání jsou tradičně rozděleny na dvě skupiny. První tabulka obsahuje 1. až 4. přikázání, což jsou povinnosti vůči Bohu. Druhá tabulka obsahuje 5. až 6. přikázání, což jsou povinnosti vůči bližnímu člověku. Ponechme stranou vztah klonování a povinností vůči Bohu - první tabulky, a pojďme přímo k závažnému porušení 6. přikázání, které již patří do druhé kategorie.

Porušení šestého přikázání - Nezabiješ (správně přeloženo nezavraždíš) - je přímo zúčastněno v klonovacím postupu, který byl použit, aby přišla na svět ovečka Dolly. Jistě, zatím jde jenom o ovce. Ale uvědomme si, že pokusy s klonováním lidí již probíhají od roku 1993.

V případě Dolly DNA z dospělého savce byla transplantována do jedné buňky z ovčího vemínka. Tato jakoby "nová" buňka byla bičována elektrickým proudem, aby se podnítil její růst dělením. Buňka skutečně počala růst, ale ve více než 99% její růst se zhroutil a buňka uhynula. Tento postup má tedy ještě velmi daleko k dokonalosti. Nikdo nepochybuje, pokud se týče ovcí, že další pokusný výzkum zvýší poměr uhynulých buněk k počtu neuhynulých buněk. Další výzkum však jenom podtrhuje etickou nevhodnost klonování. Kdyby stejný postup, jaký byl použit na ovci Dolly, byl použit na lidech, potom by došlo k usmrcení 277 lidských zárodků, jen aby jeden dozrál k normálnímu donošení. V zárodku je již obsažen celý člověk. Nic se k němu geneticky nemusí přidávat. To jediné, co přichází zvenčí, je pouze výživa, voda a kyslík, jež nepřidávají nic, co by ovlivnilo osobnost a vzhled budoucího jedince. Tento princip počátku života platí stejně v jakémkoli druhu početí, ať bylo způsobeno pohlavní cestou nebo nepohlavním klonováním. I kdyby úspěšnost klonování 100-krát porostla, stále by zahynuli neoprávněně téměř 3 nenarození lidé, aby se narodil jen jeden. Jestliže už jednou rostoucí buňka obsahuje úplnou DNA, tak to není něco, co v budoucnosti bude mít život, ani to není výsledek početí, ani to není jen tkáň, je to už život sám. Utracení lidského života, třeba i ve jménu vědeckého pokroku, porušuje šesté Boží přikázání zakazující vraždu. Z tohoto důvodu jakékoliv experimentování s klonováním lidí je mravně nepřípustné. Jakýkoliv vědecký "pokrok", který vyžaduje vědomé usmrcování lidí, kteří jsou stvořeni k Božímu obrazu, není pokrok, ale zlo.

2. Klonování a sedmé přikázání.

Sedmé přikázání - Nesesmilníš - je povšechně chápáno tak, že zakazuje sexuální vztahy, které jsou Bohem přímo zakázány. Ty zahrnují nevěru, smilstvo, homosexualitu a krvesmilství. Důsledky tohoto přikázání však přesahují tyto Bohem zakázané sexuální praktiky. Toto přikázání sexuální zvrácenost nejenom zakazuje, ale současně autoritativně ochraňuje Bohem danou instituci, totiž manželství, které jediné legalizuje takové sexuální chování, jaké Bůh schvaluje.

Bible, jmenovitě 10. přikázáni, jasně sděluje, že rodina je stěžejní správce majetku a dětí, obojí patří Bohu. Potom každá zdravá společnost bude na nejprvnějším místě ochraňovat rodinu. Na rodině totiž stojí byty, domy, ulice, města, okresy, kraje - prostě celá společnost. Rozvrácená rodina je fundament, na kterém vždy stojí prohnilý a zdegenerovaný stát.

Klonování ve své podstatě však vyjímá děti z biblicky definované rodiny, a zasazuje je jen do fyzické dělohy, jež je degradovaná na dokonalý inkubátor. Kloni nebudou nelidé. Ovečka Dolly je řádná úplná ovce. Dolly není přízrak. Podobně, klonovaní lidé, kteří se mohou objevit na světské scéně dříve než si myslíme, budou opravdoví, plní a celí lidé! Nebudou to žádní roboti, nebudou to stroje. Tak jako původní genetický kód klonu Dolly pochází z normálního berana a ovce, tak i genetický kód budoucích lidských klonů bude pocházet z normálního muže a ženy. Kloni jsou Boží, v žádném případě lidská stvoření. Kloni nejsou vyrobeni v laboratoři, a nepřicházejí na svět jako dospělí, nýbrž vyrůstají v životě ženy. Proto i lidští kloni budou potřebovat rodinnou lásku, tolik lásky, jako každý člověk. Zvrácenost klonování tedy vězí mimo jiné v tom, že kloni budou úplně vyjmuti z rodinného prostředí. Nebudou mít přímého otce, a jejich jakoby "matka" nebude jejich opravdová biologická matka. Jejich náhradní surrogátní matka bude jenom biologickou líhní. Líheň se dá v podstatě pronajímat za měsíční nájemné, jako každé jiné místo nebo zařízení. Klon má pramalou naději, že jeho náhradní jakoby "matka" bude milující matkou.

Již jsme řekli, že klonování je bezpohlavní množení, které obchází pohlavní styk manželů. Pohlavní styk manželů byl ale Bohem ustanoven a podpořen požehnáním:

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."(Genesis 1:27-28)

Bezpohlavní množení je tedy v Božích očích nepřípustné. Biologové v bílém plášti nemají Boží mandát, aby množili lidstvo. Výzkum klonování zabíjí člověka - Boží obraz již v zárodku. Bůh nadekretoval a ustanovil rodinu:

A řekl: "Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo"; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" (Matouš 19:5-6)

Bůh propůjčuje děti rodině, tj. sexuálně věrným manželům, jednomu člověku - muži a ženě:

Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat? O Boží potomstvo. Střezte svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. (Malachiáš 2:15)

Je nemyslitelné, že by klon vyrůstal ve věrné rodině a byl veden ke zbožnosti. Klonování udělá z člověka jen komoditu, jako jsou cukr, obilí, zlato nebo uhlí.

I kdyby klonování bylo přísně uzavřeno jen do rodinného kruhu, potom vyvstává otázka krvesmilství, jež je Bohem zapovězeno. Tedy, zda smí matka být biologickým "otcem" i "matkou" své identické sestře, nebo zda otec smí být biologickou matkou i otcem svému identickému bratrovi... Tím by bylo porušeno sedmé přikázání.

Na závěr bychom měli říci, abychom nebyli příliš poděšeni klonem - ovečkou Dolly. Bůh je svrchovaný vládce králů této země. Bůh ovládá každou laboratoř a každého vědce. Bez jeho svolení nám nespadne ani vlas s hlavy. Bez Jeho svolení by žádný výzkumník nemohl ani zkoumat. Historie je Boží plán; my jsme plně odpovědni za svoje nečisté motivy, které Jeho svatý plán uskutečňují.

Lidský zvrácený motiv byl - ukřižovat Ježíše Krista. Boží odvěký svatý plán byl - ukřižovat Ježíše Krista, aby skrze Jeho zástupnou oběť byli spaseni všichni, kteří jsou zapsáni také od věků v Boží knize života.

Netrapme se motivy člověka a jeho zvrácené touhy v konci konců - ovládnout bezpohlavní množení člověka. Netrapme se ovečkou Dolly; pasme ovečky, které se obracejí ke Kristu, svému Spasiteli. Přátelé, pasme se Jeho stravou, buďme Jeho, vše konsultujme s Jeho Písmem. Poznejte Jej.