Masožravost

Dovolte mi citovat úryvek z jednoho dopisu: "První Mojžíšova 1:21. - I stvořil Bůh velké netvory - pod tímto veršem si představím druhohorní ještěry, kteří zřejmě byli stvořeni před Adamem. Pokud smrt přišla na zem až pádem Adama, museli nutně tito ještěři být současníci Adamovými. A protože nebyla smrt, museli být všichni býložravci. Včetně takového ještěra, jako byl tyranosaurus, který má ovšem čelisti na první pohled masožravé. Protože ještěři osidlovali poměrně velkou část země, museli být vyhlazováni lidmi, kteří postupně kolonizovali svět, anebo zahynout při potopě světa, což by bylo historicky velmi mladé období. Když mi někdo z nevěřících položí takovou otázku, budu v koncích."

Rád odpovím. Vím, že mnozí nebudou souhlasit, nebo bude moje odpověď považována za příliš biblicky založenou. Celý problém je velmi široký. Nejde jenom izolovaně o tyranosaura, ale o celou kreační nebo evoluční koncepci. Jednotlivosti, jako tato, potom zapadnou co celého kreačního modelu, který vychází z biblického pojetí, a neodporuje vědě. Dále chci zdůraznit, že Bible je kniha o hříšnosti a spáse člověka, a není vědeckou knihou. Přesto jsem přesvědčen, že když se dotkne vědy, potom má pravdu. Nejde ani tolik o vědu samotnou, ale hlavně o vážné teologické důsledky. Konečná otázka se nakonec omezí na otázku svatosti samotného Boha, zdali je svébytný a svatý a dělá, co říká, anebo si člověk stvoří boha k obrazu lidskému.

Snad každý už viděl zabíjačku nebo podřezání slepice, nebo alespoň, jak králík dostane za uši a zatřepe nožičkami. Jako dítě jsem o prázdninách tajně pozoroval babičku, jak podřezávala slepice a bylo mi z toho dost nevolno. Slyšeli jste už kvičet prase před porážkou? Když máte v ruce chyceného pstruha a zlomíte mu vaz, ten nedobrý pocit v ruce, když z něho vyprchal život, cítím i teď. Vůbec netvrdím, že bychom neměli jíst maso, vždyť nám je dal Bůh. Ale co tvrdím, i bez Bible, že je něco špatného v podstatě s celým světem, s veškerým stvořením. Každý máme stvořené světýlko, a tomu se říká svědomí.

Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí. (Římanům 2:15)

Děti ještě nejsou tak otrlé jako dospělí. Ty mají smysl pro nesmazatelnost života mnohem původnější. Víte jak musíte před nimi tajit utopení koťat. Proč tohle říkám? Protože Bůh, když tvořil tak řekl:

Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. (1. Mojžíšova 1:4)

Do světla patří také radioaktivní záření, kosmické záření, roentgenovo záření, všechny tyto radiace jsou škodlivé, deformují geny a nejsou dobré, to vidím i já hříšník, a Bůh viděl, že je světlo dobré.

Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. (1. Mojžíšova 1:10)

Zažili jste zemětřesení, nebo sopečný výbuch, viděli jste jejich ničivou sílu. Nikdy jsem nebyl na rozbouřeném moři, ale musí to být děs, kolik lidí už na moři zahynulo, kolik majetku moře zničilo příbojem. To že je dobré? Země a moře nejsou dobré v tom smyslu, co o nich původně řekl Bůh.

Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. (1. Mojžíšova 1:12)

Už jste ochutnali trpké ovoce? Omylem pozřeli muchomůrku, anebo pěstovali zdraví beroucí tabák nebo marihuanu?

...aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. (1. Mojžíšova 1:18)

Ano, slunce, voda, vzduch, toť zdraví samo. Přesto se na sluníčku můžeme spálit a někdo si i ze slunce užene rakovinu. K dokonalosti chybí hodně. Já vidím nedokonalost a Bůh to nazval dobrým? To jsem tak náročný?

I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. (1. Mojžíšova 1:21)

A netvoři se požírají, okřídlenci se požírají, a to má být dobré? Už jste viděli ve filmu supy a žraloky? Ja vím, zdravotní policie. Ale k čemu policii, když to Bůh prohlásil za dobré?

Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. (1. Mojžíšova 1:25)

Ani nemusím pokračovat, stejná píseň džungle, požírání, utrpení, strach, úzkost,smrt. A tohle nazval Bůh dobrým.

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. (1. Mojžíšova 1:31)

Lapidárně řečeno, nic už není dobré, ani člověk, který byl šestý den stvořen. Hřích zruinoval vše, co Bůh původně stvořil dokonale a dobře.

Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. (Římanům 8:20)

Kdyby existovala v původním stvoření masožravost, tedy smrt, potom by stvoření nebylo dobré. Prase se třese před porážkou, kdyby byla smrt dobrá, potom by se na svoji porážku muselo těšit. Smrt nemohla existovat, proč máme kolem smrti i zvířat nechutné pocity? Bůh to snad vyjádřil, když řekl Adamovi a Evě:

Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak. (1. Mojžíšova 1:30)

Věříme tomu, co říká Bůh v bibli, nebo věříme lidem protože jsou akademiky? Vše se redukuje na otázku - Kdo je Bůh a zda-li jej bereme vážně. Smrt jistě nastala po pádu, po hříchu Adama a Evy. Proč by se přikryli listím? Až teprve Bůh jim dodal kožené suknice. První smrt zvířete byla oběť, jehož kůží byla přikryta obnažená nahota. Kdy přesně začala masožravost u zvířat, nevíme, protože se o tom Bible specificky nezmiňuje. Víme jen, že to bylo až po Adamově pádu. U člověka však začala až po potopě, alespoň byla Bohem povolena:

Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. (1. Mojžíšova 9:2-3)

Předpotopní gigantismus stvoření byl zapříčiněn mnohem příznivějšími podmínkami, rostlinná, na vitamíny plná strava, byla nesrovnatelně dostupnější než po potopě. Vitamíny jsou dodnes životadárnější než slanina. Lidé i zvířata žili desetkrát déle, geny degenerující kosmická radiace byla nesrovnatelně nižší díky vodnímu a magnetickému obalu země. Proto si myslím, že masožravost byla před potopou spíše výjimkou než pravidlem. Po potopě se situace úplně změnila. Roční období, chabá vegetace, to vše přispělo k Bohem řízené masožravosti a zániku mnohých zvířat, obzvláště býložravých ještěrů. Není důležité, zdali byl tyranosaurus masožravým již před potopou, jisté je, že jej musel biologicky upravit Bůh. Bůh jasně řekl, že bude na Noeho i zvířata pamatovat. Snad se to zdá mnohým pohádkové, že by Bůh geneticky upravoval zvířata. Ale vždyť nás při vzkříšení upraví také, a nejenom geneticky! Příští náhlá genetická změna nastane při druhém příchodu Pána Ježíše Krista, aby to bylo lepší před dobrým:

Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. (Římanům 8:20-22)

A vysvobození, alespoň částečné, přijde během tisíciletí:

Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. (Izajáš 11:5-8)

Náš problém vězí v tom, že vidíme věci staticky, tedy aktuálně, jak se jeví nyní. Jenže svět vypadal a bude vypadat jinak. Proto z dnešního stavu nemůžeme odvozovat ani minulost, ani budoucnost. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, bylo a bude. Pro aktualisty má Bible následující verše:

Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." (aktualismus) Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. (2. list Petrův 3:3-7)