Ako žiť kresťanský život? - Znaky nového života

Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní relácie Dobrá novina, ktorú pre vás pripravuje Pavel Steiger a kolektív spolupracovníkov. Dnes sa pozrieme na ďalšie znaky nového, čiže kresťanského života. V minulých častiach sme si povedali, že sme sa nestali kresťanmi preto, že sme niečo o Bohu počuli, alebo že sme prejavili súcit s utrpením a smrťou Pána Ježiša Krista, že ľutujeme svoje hriechy, ani preto, že nám niekto niekedy povedal o potrebe spasenia, aby sme boli uchránení pred peklom. Stali sme sa kresťanmi preto, že sa nad nami Boh zmiloval, povolal nás do svojho predivného svetla, dal nám nové srdce, oči k videniu a uši k počutiu. Pretože sme majetkom a služobníkmi svojho Pána, Ježiša Krista. Na dôkaz Božieho vlastníctva v nás prebýva Duch Svätý, Duch Boží a ten nám dáva na vedomie, že už nepatríme sami sebe a nežijeme podľa svojej vôle:

…A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umŕtvujete, budete živí. (list Rímskym 8:12-13)

Duch svätý nám vnútri dosvedčuje a spôsobuje, že sa odvraciame od zlých skutkov. Pozrime sa na niektoré znaky nového života v Kristovi alebo s Kristom. Začneme upozornením, že: Samotná viera v existenciu Boha ešte nie je dostatočný dôkaz o spáse. V biblii nájdeme celý rad prejavov viery židovského národa, ktorý očakával svojho Mesiáša s vierou. Spasenie nespôsobuje ani to, čo veríme o Kristovi. Skutočná viera je vedomá dôvera, že moje spasenie spočíva v rukách samotného vykupiteľa, Pána Ježiša Krista. V knihe Izaiáš čítame:

… Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa. (Izaiáš 26:3)

Pokoj, o ktorom tu čítame, je výsledkom osobného vzťahu s Kristom a tento vzťah ovplyvňuje celý život kresťana. To znamená, že tento vzťah riadi všetko; či sa to týka nášho života, voľby manželského partnera, kariéry, priateľov, skrátka všetkého. Ak žijeme mimo Krista, či už v myšlienkach, alebo činoch, ak robíme to, čo by Kristus s nami nerobil, hrešíme proti svojmu svedomiu i slovám o viere.

Druhý znak nového života je úplná zmena správania.

Východiskovým textom je verš z 2. listu apoštola Pavla Korintským :

… ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. (2.list Korintským 5:17)

A ak je niekto nové stvorenie, môžeme očakávať, že zmena bude viditeľná, že dotyčný nebude klamať ani kradnúť, že sa zmení jeho vnútorná motivácia k dobrým skutkom, príde radostná poslušnosť a v neposlednom rade aj osobný vzťah a prístup k blížnym.

Nový človek by už nemal byť upriamený len sám na seba, svoje záujmy a koníčky, ale začne sa živiť Božím slovom. Nebude sa ďalej zaoberať hriešnymi skutkami, slovami a myšlienkami, pretože nová prirodzenosť nového človeka je živená duchovným pokrmom, ktorý vedie k modlitbám a spoločenstvu s ostatnými kresťanmi.

Pán Ježiš Kristus tiež povedal, že kresťan bude používať iný slovník ako svet. Kresťana poznať aj podľa toho, čo vychádza z jeho úst, lebo čo vychádza z úst, to má svoj pôvod v srdci. Práve preto Boh hľadí priamo do srdca, bez toho aby analyzoval jazyk:

… Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. (Jeremiáš 17:10)

My nevidíme do srdca ako Boh, preto skúmame vonkajšie prejavy srdca, čiže slová a ovocie. Ústa vyplavia na povrch to, čo je skryté vnútri. Čím srdce preteká, to vyplavia ústa. Boh vidí aj tie myšlienky, ktoré sa do úst nikdy nedostali.

Kresťanova premena sa prejaví tiež vo vzťahu k zákonom a autoritám. Boh dal svojmu vyvolenému národu desatoro, ktoré sa stalo zákonom Židov a do istej miery sa stalo aj zlatým pravidlom pre neveriacich. Nový zákon už nikoho nezaväzuje, aby desatoro plnil doslovne, ale pre kresťanov, pre svoj vyvolený ľud, Ježiš posunul latku ešte vyššie. Dodržiavať Starý zákon bolo nemožné, to si uvedomovali nielen tí, čo sa ho snažili dodržiavať, ale i samotní apoštoli. Ježiš svojimi výrokmi potvrdil, že prvotný, základný, fundamentálny problém, je srdce človeka. Počúvajme:

… Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! - prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! - prepadne ohnivému peklu. (Matúš 5:21-22)

Židia Starého zákona vedeli, že za prehrešok proti zákonu bude nasledovať tvrdý trest. Za zabitie, alebo presnejšie za úmyselnú vraždu, nasledoval trest smrti. Ak syn udrel svojho otca, nasledoval tiež trest smrti. Najvyšší trest nasledoval za celý rad prehreškov. Na rozdiel od života v dobe Starého zákona, sa nad nimi dnes nikto nepozastavuje, tobôž, aby za ne bol trestaný. Kresťania však stoja pred novou skutočnosťou. Povedali sme si, že Nový zákon posúva latku správania omnoho vyššie. Boh skúma srdce človeka, pred Ním nič neskryjeme. Ježiš Kristus nás stavia pred skutočnosť, ktorá odhaľuje nielen to, čo konáme, ale aj to, čo prebýva v našom srdci.

Z Božieho pohľadu je nenávisť len nedokonaná vražda. Nenávisť má korene v srdci. Keď sa nad tým zamyslíme, bez nenávisti by nebolo ani vrážd. Kto ponižuje svojho brata, kto sa hnevá, kto zatracuje druhého, je obvinený z nenávisti. Nenávisť je podľa Ježišových kritérií totožná s vraždou. A poďme ďalej. Ježiš povedal:

… Počuli ste, že bolo povedané: Nezcudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už zcudzoložil s ňou v srdci. (Matúš 5:27-28)

Žiadostivé pohľady na opačné pohlavie, prezeranie pornografických časopisov, čítanie nemravnej literatúry, sledovanie televíznych programov, filmov alebo videokaziet s erotickým obsahom, sa rovná podľa Ježišových kritérií cudzoložstvu. V dnešnej dobe človek pomaly nemá kam pozrieť, aby nebol vystavený pokušeniu. Žiadostivý pohľad v srdci, opakujem v srdci, na okoloidúcu ženu sa rovná dokonanému cudzoložstvu. Do kategórie sexuálnej nemravnosti patria všetky dvojzmyselné reči, šteklivé vtipy a iné žartíky, ktorými dnešná doba oplýva. Nech sa na náš život pozeráme z ktorejkoľvek stránky, vo svetle Božieho písma vidíme, že sme v hlbokom mínuse; sme odsúdení k zatrateniu. To nehovorím preto, aby som vás deptal a pokazil vám náladu. Avšak aby sme mohli prežívať skutočný Boží pokoj, musíme poznať skutočný stav nie pacienta, ale hriešnika, ktorý začína žiť nový život s Kristom. A tu musíme znovu povedať: K záchrane niet inej cesty, ako skrze Pána Ježiša Krista. Bez Jeho zástupnej obete, nemáme Stvoriteľovi vesmíru čo ponúknuť.

… Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. (1. list Korintským 6: 9-10)

Ak niekto tvrdí, že je kresťan a žije s niekým v nemanželskom zväzku, má predmanželský alebo mimomanželský pohlavný styk, je smilník rovnako ako ten, kto žiadostivo pozerá na ženy. Ak je kresťan svojej manželke neverný, tak je cudzoložník. Ak má kresťan "boha" v čomkoľvek inom než v pravom Bohu, Ježišovi Kristovi, a môže to byť aj ušľachtilý záujem ako je rodina, zamestnanie, kariéra, zdravie, prosperita, umenie, šport a podobne, tak je to modloslužobník. Ak kresťan neodvádza svojmu zamestnávateľovi poctivú prácu, využíva pracovnú dobu na čokoľvek iné, než čo sa týka jeho pracovnej náplne, okráda svojho zamestnávateľa. Kto sa na pracovisku obohacuje drobnými krádežami či súkromnými telefonátmi, tak je podľa Božích kritérií zlodej. Ak je kresťan zameraný len na svoj majetok, tak je lakomec. Ak kresťan holduje alkoholu, je opilec. Ak kresťan klame, je rúhač. Nikto takýto nezdedí Božie kráľovstvo. Ale neklesajte na duchu. Samozrejme si uvedomujeme, že zmena nie je dokonalá, ale môžeme povedať, že je okamžitá a postupná. Ak nie, skúmajme svoje srdce. Máte pred sebou najväčšiu životnú príležitosť. Ide o zázračnú premenu, ktorú nezískate v žiadnom školiacom stredisku, ktoré sľubuje, že dokáže preprogramovať vašu minulosť a predáva zaručenú cestu k životnému úspechu v lákavom balení. Preprogramovať naše srdce dokáže jedine nebeský Otec.