6. Dedičstvo

Od začiatku týchto relácií sa spoločne zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu a dnes sa budeme už šiesty krát zaoberať veršom, ktorý nabáda kresťana ku krotkosti. V minulých reláciách sme si povedali, že len krotkí sú spasení, len krotkí majú večný život, len krotkí uvidia Krista. Krotkosť a pokora v žiadnom prípade neznamená bezzásadovosť alebo prigniavenosť. Iste, mnohí namietnete, keď budeme krotkí a pokorní, keď iným všetko dovolíme, ostatní nás budú využívať, prípadne nám všetko vezmú! Poznáte príslovie: Za dobrotu na žobrotu! Krotkosť a pokora, to nie sú najlepšie vlastnosti do dnešného sveta. Zlo a neprávosť, ktoré sú všade okolo nás, naše dobré mravy neumravnia. Lenže, Božie inštrukcie sú o niečom inom. Zalistujme si v žalmoch:

... Nevzbĺkni hnevom proti zlosynom, nezáviď páchateľom bezprávia, lebo rýchlo uschnú ako tráva a uvädnú ako zelená bylina. Dôveruj Hospodinovi a čiň dobre, bývaj v krajine, pravdu ostríhaj! Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie. Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho, nevzbĺkni hnevom proti tomu, kto má úspech v živote, proti človeku, ktorý strojí úklady. Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému. Lebo zlosynovia budú vyťatí, no dúfajúci v Hospodina vlastniť budú zem. Máličko ešte, a niet bezbožníka, pozrieš na jeho miesto, a hľa, nieto ho. Lež pokorní budú vlastniť zem a radovať sa v hojnosti blaha. (Žalmy 37:1-11)

Čo tu hovorí Boh? Nevzrušujme sa nad neprávosťou, netrápme sa svojimi nedostatkami a úspechmi tých, ktorí nie sú pokorní a krotkí. Oni nezdedia zem. Krotkosť a pokora sú svedectvom o stave nášho srdca, o stave našej duše. Je to viditeľný dôkaz spasenia, ktorý chráni človeka pred Božím hnevom. Pre spasených je správny život, krotkosť a pokora Božím prikázaním:

... hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, azda sa ukryjete v deň hnevu Hospodinovho. (Sofoniáš 2:3)

Len krotký a pokorný človek môže správne pochopiť a prijať Božie slovo. Vlastnosti, o ktorých kázal Ježiš Kristus na vrchu, zaručujú správne pochopenie Písma. Nikto, kto sa spolieha na svoju duchovnosť - kto nie je chudobný v duchu, kto nie je zlomený ľútosťou nad svojím hriechom, kto neplače, kto neovláda svoju moc, kto nie je krotký - neporozumie naliehavosti Božieho slova:

... Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. (list Jakuba 1:21)

Bez krotkosti nikto nemôže byť účinným nositeľom Božieho slova. Prvý predpoklad k účinnej evanjelizácii je krotkosť a pokora. Mnohým kresťanom Boh odhalil menej pravdy a napriek tomu ich použil omnoho viac než tých, ktorým odhalil viac pravdy. Mnohokrát sa tí, čo vedia najviac, sami diskvalifikujú z evanjelizačnej práce len preto, že následkom svojich znalostí sa povyšujú nad ostatných. Nebuďme povýšení nad slabšími bratmi, neopovrhujme neveriacimi, majme trpezlivosť s každým človekom, aj tým, ktorý našu evanjelizačnú snahu odmieta. Veď aj my sme boli nevedomí a Božie slovo pre nás nič neznamenalo. Buďme trpezliví, niekedy úroda dozrieva veľmi pomaly:

... Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet, pravda, v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, aby tí, čo potupujú vaše cnostné správanie v Kristovi, práve v tom boli zahanbení, v čom vás ohovárajú. (1. list Petra 3:15-16)

Mnoho Božej pravdy bolo uhasenej len preto, že jej zvestovatelia jednoducho spyšneli, prestali svedčiť v krotkosti a úctivosti, a obrátili sa k intelektualizmu. Mnoho lživých učení sa predralo na svetlo sveta behom posledných 160 rokov len preto, že tí, čo poznali pravdu, neboli pripravení dať odpoveď a kvôli vlastnému pokoju radšej mlčali. Kto je najväčší učiteľ krotkosti a pokory? Samozrejme, Pán Ježiš Kristus. Život kresťana má napodobňovať Jeho život.

... Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše (ev. Matúša 11:29)

Naše duše si môžu odpočinúť len vtedy, keď stíchnu v Kristovi. On je darca pokoja a krotkosti. Keď sme v Kristovi, tak nesieme ovocie:

... Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (list Galatským 5:22-23)

Viete v čom je krotkosť zakorenená? Z čoho vyrastá? Čo je príčinou krotkosti? Je to múdrosť!

... Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti! (list Jakuba 3:13)

Viete čo je múdrosť? Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova! Múdry nie je ten, kto vyštudoval univerzitu. Múdry je ten, kto sa bojí Boha.

... Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora. (Príslovia 15:33)

Čiže Boží reťazec vyzerá takto: Bázeň Hospodinova plodí múdrosť. Múdrosť vedie ku krotkosti a pokore. Krotkosť a pokora vovádzajú do slávy. Sláva, ako sme si už ukázali je spasenie. Takýchto veršov je v celej biblii ako maku :

... Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. (Príslovia 22:4)

Spasenie znamená život a život je blahoslavenstvo, čiže šťastie nad šťastie. Tak o týchto veciach káže na vrchu Pán Ježiš Kristus. Pokora prináša život, pýcha teda prináša smrť. Pokora je objektívna, pretože sa obracia von - od človeka k Bohu. Pýcha je subjektívna, pretože sa obracia dnu - do človeka, preč od Boha.

... Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. (1. list Petra 5:5)

Chcel by som ešte dodať jednu veľmi dôležitú vec. Krotkosť nie je príčinou spasenia. Krotkosť, podobne ako každé iné ovocie Ducha, je dôsledkom spasenia. Takže, keď to zhrnieme, krotkosť je nutná, pretože je to jeden z príznakov spasenia. Krotkosť je nutná, pretože ju nariadil sám Boh. Krotkosť je nutná, pretože len skrze krotkosť môžeme prijať a niesť Božie slovo ostatným. Krotkosť je nutná, pretože skrze krotkosť oslavujeme Boha. Ako zistíme, či sme krotkí a pokorní?

1. Preskúmajme svoje srdce! Pozná nás naše okolie ako človeka, ktorý sa dokáže ovládať, alebo nás vníma ako dynamit?

2. Podávame naše inštrukcie, kritiku, súdy a učenie s krotkosťou? Krotkosť znamená preškrtnúť sám seba.

3. Prinášame pokoj alebo rozbroje? Krotkosť odpúšťa a buduje.

4. Rozhneváme sa keď je napadnutý náš "majestát" alebo keď je hanobený Boh?

5. Ako prijímame kritiku? Ak ju prijímame v tichosti a milujeme tých, ktorí nás kritizujú, tak sme s najväčšou pravdepodobnosťou krotkí.

6. Ak sme krotkí, tak sa v absolútnej poslušnosti skloníme pred Božím slovom. Celé Kristovo telo, tento cirkevný organizmus, spočíva v jednote Ducha, ktorá je preukázaná v skromnosti, krotkosti, trpezlivosti a láske.

Lúčim sa s vami nasledujúcimi slovami Božieho slova:

... Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. (list Efezským 4:2-3)