6. Prenasledovaní

V minulých reláciách sme si povedali, že všetky princípy blaženosti, o ktorých v kázni na vrchu vyučoval Pán Ježiš Kristus, sú pre svet neprijateľné a nebezpečné. Preto môžu vzbudzovať konflikty a prenasledovanie nielen medzi kresťanmi a neveriacimi, ale aj medzi veriacimi. Ďalej sme si povedali, že kresťania nie sú pre svet zaujímaví. Z pohľadu sveta sú to slabosi a čudáci, ktorým ich výsadné postavenie v Božom kráľovstve nikto nezávidí. Na druhej strane vidíme, že nie sú pre svet zbytoční, pretože, ako z predchádzajúcich relácií vieme, sú milosrdní, majú čisté srdcia a pôsobia pokoj. A takých jedincov nemá žiadna spoločnosť nadbytok. Pán Ježiš v kázni na vrchu portrétuje ideálny obraz Bohu oddaného veriaceho a spravodlivého kresťana. Tiež sme si vysvetlili, aké vlastnosti má mať veriaci človek a ako sa pôsobenie Božieho slova prejavuje v jeho živote. Keď začneme žiť tak, ako si praje Boh, budeme žiť nielen posvätený život, ale objavia sa nové skúšky, o ktorých hovoria nasledujúce verše:

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. (Matúš 5:10-12)

Ani Pán Ježiš neznížil štandard kresťanského života tak, aby dobre vychádzal s ľuďmi a náboženskou elitou svojej doby. Za žiadnych okolností sa nesnažil, aby sa zapáčil komukoľvek, s kým sa behom svojej pozemskej služby stretol. A nebolo ich málo. Keby kázal načúvajúcim davom slovami - blahoslavení, ktorí si čas od času uvedomia, že majú byť chudobní v duchu a nespoliehajú sa na seba - jeho poslucháči by určite cítili, že má pochopenie pre ich slabosti, že im dáva druhú šancu, že je to láskavý a milujúci kazateľ. Možno by aj uznali, že je to boh, ale boh s malým b. Asi tak vyzerá všeobecná náboženská predstava ľudí o Božej láske, ktorá nikoho neodsúdi do zatratenia. Ale nič také Pán Ježiš Kristus neučil. Ježiš nikdy nekázal evanjelium kompromisu. My poznávame na stránkach biblie evanjelium jednomyseľné a konfrontačné. Božie slovo je ako dvojsečný meč a biblický Otec vyžaduje stopercentnú oddanosť a dokonalosť, a z tej nezľaví. Nebude naše skutky vážiť ani porovnávať. Lepšie nevyváži horšie! Aj keby nám k dokonalosti chýbali len tri percentá, sme v Božích očiach stále nedokonalí, alebo ak chcete - hriešni. Kristove vyučovanie viedlo niektorých poslucháčov ku spáse, iných ku vzdoru a nenávisti. Dovoľme prehovoriť Písmu :

Podľa toho poznať deti Božie a deti diablove: ktokoľvek nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje brata. (1. list Jána 3:10)

Ján hovorí, že všetci sme sa narodili z tela. Ale pokým nie sme znovuzrodení, nečiníme spravodlivosť, nemilujeme svojho blížneho ako seba samého, ešte sme sa nenarodili z Ducha a nemôžeme byť Božími deťmi. Len tí, ktorí sú znovuzrodení, boli vzkriesení spolu s Kristom, sú deti Božie. Viem, biblická terminológia, ktorá rozdeľuje ľudstvo na deti Božie a deti diablove, nie je pre nikoho príjemná, ale inú možnosť nemáme. Prítomnosť detí diabla vysvetľuje, prečo je toľko zla vo svete. Prítomnosť detí Božích a samotného Boha vysvetľuje, prečo na zemi ešte zostáva toľko dobra. Že Boh udržuje hnev a nenávisť človeka do tej miery, že aj teraz môžeme žiť v mieri a bohabojnom pokoji. Konfrontácia detí Božích a detí diablových vysvetľuje aj zdroj prenasledovania:

Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestu so svokrou. (Matúš 10:34-35)

Kedykoľvek preberáme biblické texty, objavujú sa zdanlivé paradoxy. Na jednej strane vieme, že Boží syn je Mierotvorca a na druhej strane je to On, kto postavil proti sebe aj tých najbližších. Všetky cnostné princípy, o ktorých kázal Ježiš Kristus behom svojej pozemskej služby a ktoré nám zanechal v Písme, sú pre svet neprijateľné a nebezpečné, a preto vzbudzujú konflikty medzi veriacimi a neveriacimi. V mnohých prípadoch, včera, dnes aj zajtra, sa duchovný meč môže premeniť na meč z ocele a môže privodiť mučenícku smrť Božieho dieťaťa! Ďakujme Bohu, že takými skúškami sami neprechádzame. Ďakujme za slobodu a krajinu, v ktorej kresťanom neide o život. Kresťania, ktorí sú povolaní Božím zvrchovaným rozhodnutím, musia stáť na pevnom základe, ktorým je Ježiš Kristus:

Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! (1. list Petra 5:10)

Ten, kto bude svojím životom svedčiť o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorý sníma svojim vyvoleným hriechy sveta, tým, ktorí sa zrodili z moci Božieho Ducha, bude mať problémy v rodine aj v zamestnaní. Bývalí priatelia sa im budú posmievať, môžu sa im vyhýbať, ale netrápme sa tým a neutekajme z bojiska. Neutekajme, ale buďme na skúšky a prenasledovanie pripravení. A nielen rôzne skúšky, ale miesto pozemského uznania nás čaká všeobecná nevďačnosť. Ježiš povedal, že skutočne šťastným človekom nie je ten, kto sa spolieha na seba, ale ten, kto si v chudobe ducha uvedomuje, že zdroj dobra nie je v ňom, ale v Bohu. Šťastný človek je krotký a nemá v sebe hrdosť, nepestuje si pozitívne myslenie, nespolieha sa na svoje schopnosti a sebestačnosť, ale uvedomuje si úplnú závislosť na Bohu. Šťastný človek žalostí, pretože je hriešny, čo ho približuje k Bohu. Šťastný človek vie, že nemá nič zo seba, preto prosí na modlitbách o pomoc a vedenie. Šťastný človek je milosrdný a mierotvorca, aj keby za to mal trpieť. Ten, kto dostal nové srdce, má tieto princípy v sebe, hoci len v zárodočnej forme. Spasenie znovuzrodením nekončí, ale začína. Ten, kto aktívne rozvíja princípy poslušnosti, rastie nielen v poznaní, ale aj v službe tak, že sú viditeľným prvkom každodenného života kresťana. Čím bližšie je veriaci princípom Pána Ježiša Krista, skrze osobnú skúsenosť na tejto ceste, žije v stále väčšej dôvere a začína byť skutočne šťastný a požehnaný. Spoznáva blaženosť prenasledovania. Kresťanove hodnoty sú hodnoty absolútne - hodnoty sveta sú relatívne. Kresťanov stredobod života je Boh. Stredobodom života bezbožných je človek - čiže on sám. Svet nemôže tolerovať chudobu v duchu a túžbu po spravodlivosti, pretože svet žije v pýche, hrdosti a v duchu sebarealizácie. Svet nemôže tolerovať ľútosť nad hriechom, pretože svet hriech neuznáva. Svet nemôže tolerovať krotkosť a skromnosť, pretože jeho hodnotou je pýcha. Svet nemôže tolerovať niekoho, kto o sebe vie, že vo vlastnej sile nezmôže nič. Ak sme dnes ochotní vzdať sa pre Krista všetkého a viesť spravodlivý život, Boh nám v Písme zaručuje, že sláva, ktorá je pre nás pripravená, je neporovnateľná s krátkym odriekaním a utrpením na tejto zemi. Ale nechápme to tak, že robíme niečo za niečo, alebo, že robíme nejaký výmenný obchod s Bohom. Boh pozná naše srdcia a pozná náš najvnútornejší motív:

Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí; ale Boh nás pozná; dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. (2. list Korintským 5:11)

Boh vie, či presviedčame ľudí Kristovým evanjeliom vo vlastnej sile alebo zo skutočnej bázne a lásky k Bohu. Láska k Bohu nás motivuje pre službu blížnym. Ak sme znovuzrodení, tak pre Boha pracujeme z lásky. On nás odmeňuje kvôli svojmu potešeniu, veď dávať je radostnejšie ako brať. Okrem toho, my Mu môžeme dať len to, čo nám prv dal On. Jemu patrí všetka sláva. Apoštol Pavol napísal Timoteovi pred svojou smrťou:

Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu! Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý Sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie. (2. list Timoteovi 4:6-8)

Pavol vlastne hodnotí svoj život v Kristovi. Môžeme medzi riadkami vyčítať, že sa na stretnutie so svojím Pánom a spravodlivým Sudcom teší. Pavol sa teší na veniec spravodlivosti, ktorý dostane od Pána. Pavol dáva rovnakú nádej všetkým, ktorí očakávajú druhý Kristov príchod s rovnakou istotou ako on. Podobne ako Pavol aj my sme obdržali dar spasenia, s radosťou obdržíme aj veniec spravodlivosti, čiže správneho života. To sú nádherné slová zasľúbenia na záver série našich relácií na tému Ako žiť kresťanský život.