Zprávy HCJB 8.2.2000

 30 angolských posluchačů se schází u přijímače
   (HCJB World Radio) – Pro skupinu 30 křesťanů mluvících jazykem Kimbundu jsou programy vysílané stanicí HCJB World Radio jednou z mála cest k poznání Pána Ježíše. Programy připravované ve spolupráci s angolskou baptistickou misií jsou do Angoly vysílány prostřednictvím krátkovlnných stanic Trans World Radio ve Svazijsku. „V místě, kde žijeme se někdy nedají sehnat baterie do rádia, ale radujeme se z každé příležitosti, kterou nám Pán dává, abychom mohli naladit Jeho hlas,“ píše posluchač z válkou zpustošené Angoly. „I ti, kdo nemají v oblibě chození do kostela poslouchají program rádi. Je nás asi 30 a denně se scházíme kolem přijímače.
 
 Turkmenský kazatel i přes amnestii zůstává ve vězení
   (Newsroom) – Prostestantský kazatel uvězněný v Turkmenistánu je v současnosti po lednové prezidentské amnestii jediným křesťanským vězněm svědomí, hlásí Keston News Service. Amnestie umožnila propuštění nebo snížení trestu 7,000 vězňů. Shagildy Atakov, 37letý domorodý konvertita ke křesťanství, si odpykává první rok čtyřletého trestu ve vězení v Seydy blízko severovýchodní turkmensko-uzbecké hranice. Atakovovi obhájci prohlašují, že osud jejich mandanta má posloužit jako výstraha úřadů pro jiné. Německá misijní skupina Friedenstimme oznámila, že Atakov byl loni v listopadu potrestán 15denním vězením za to, že se z náboženských důvodů odmítl zúčastnit požadovaného každodenního holdu turkmenskému prezidentu Saparmuratovi Nivazovovi. V době, kdy ve vězení očekával soud, Atakov byl údajně opakově zbit důstojníkem a v důsledku nedostatečné lékařské péče dočasně oslepl.
 
 Hututští i tutsijští křesťané v Ruandě mají společné bohoslužby
   (RT) – Společných bohoslužeb ruandských Hutuů i Tutsiů v kigalijském evangelickém chrámu Zion Temple zahájených na podzim reverendem Paulem Gitwazou se každý týden účastní přes 3000, někdy i 7000 osob. Hlásí to agentura Associated Press. Tutsijští vojáci i Hutuové - uprchlíci a ti, kdo přežili genocidu roku 1994, plní chrám a učí se zde vyznávat své hříchy a odpouštět těm, kdo se proti nim provinili. „Pro člověka není snadné odpustit a zapomenout na to, jak ho jeho sousedé zrazovali. Myslíme, že snadnější je smíření skrze Boha, s pomocí přímluv Pána Ježíše,“ říká Gitwaza.
 
 Křesťané hledají kompromis v rámci islámského zákonodárství v severní Nigérii
   Lagos (Newsroom) – Představitelé křesťanů spolu s muslimskými úřady hledají kompromisní řešení situace, která nastala zavedením islámského zákonodárství v osmi severních státech Nigérie. Obě strany upřednostňují jednání před rizikem soudního sporu na federální úrovni. I tak jeden federální vládní úředník již pohrozil, že pokud se islámské soudy (Sharia) pokusí rozšířit svou pravomoc na občany jiného, než muslimského vyznání, budou mít co dělat s federálním soudem. Křesťanští a muslimští představitelé se sešli pod dohledem nigerijské mezikonfesní rady (Nigeria Inter-Religious Council, NIRC), aby dosáhli kompromisního řešení. Jeho smyslem by mělo být ujištění, že že Sharia nijak nepostihne křesťany žijící ve státech, kde bude tento právní systém uplatňován.
 
 Nigerijský prezident naléhá na křesťany, aby mládeži vštěpovali morální zásady
   (Guardian News) – Je povinností církve být v čele snah o vštěpování nových mravních hodnot celé společnosti, zvláště ale mládeži, řekl nigerijský prezident Olusegun Obasanjo během posledního víkendu. Při svém vystoupení na mládežnickém koncertu organizovaném církví Deeper Life Bible v Lagosu, kam byl pozván jako čestný host, řekl prezident Obasanjo, že úsilí v péči o mládež je stále důležitější, protože přes polovinu populace v zemi tvoří právě tato věková skupina. Řekl také, že „církev musí sílit, aby se stala nositelem a průkopníkem nových morálních hodnot a nového životního stylu opírajícího se o Boží Slovo.“
 
 300,000 biblí bylo zasláno izolovanému etniku v Indii
   (MNN) – Pravověrní hinduisté jsou přivádění ke Kristu málo obvyklým způsobem šíření Bible. John Pudaite z organizace Bible světu (Bibles for the World) uvádí, že Bible jsou posílány národnostní menšině Meitei v Indii. „Meiteiové žijí v počtu 1.3 milionu osob izolovaně na severovýchodě Indie,“ říká Pudaite. „Z nich bylo méně, než 1 procento křesťanů.“ Bibles for the World využila voličské seznamy k rozeslání více, než 300,000 výtisků Nového Zákona lidu Metei. „Naši kazatelští spolupracovníci mohli nyní, po rozeslání Biblí, uprostřed tohoto lidu založit 17 sborů. Mnoho nových křesťanů přitom musí čelit pronásledování ve vlastních rodinách, jsou ze svých domovů i vyhazováni.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz